STEP IT Academy! Studiem din 1999. Educație computerizată de înaltă calitate pentru adulți și copii. Pregătim programatori, designeri și ingineri de rețea pentru o viitoare carieră în IT. Vă ajutăm să deprindeți abilități ce nu pot fi înlocuite de inteligența artificială. Pe lângă cunoștințele de profil, vă învățăm să elaborați proiecte reale, să rezolvați task-uri actuale lucrând în echipă dar și individual.

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

CONTRACT PUBLIC PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR

1. DEFINIȚIA NOȚIUNILOR

1. Noțiuni cu majuscule au semnificația prevăzută în Contract. Alte noțiuni au sensul determinat de legislația Republicii Moldova. In acest contract sunt utilizați următoarele noțiuni :

1.1. Acceptare - consimțământul deplin, necondiționat al Clientului de a încheia acest Acord, prin luarea de acțiuni (acceptare), care sunt considerate acceptarea unei oferte (oferte) de a încheia acest Contract în modul și în condițiile specificate în prezentul Contract.

1.2. Formularul de aplicare - este un document electronic care se completează de către Client după ce a fost redirecționat automat către Site după selectarea unei anumite forme de studii și alegerea unui rubricii speciale (click) cu inscripția „Încheierea contractului” pe Site.

1.3. Executor - o entitate comercială care reprezintă marca comercială „STEP IT Academy” și furnizează Servicii în temeiul prezentului Contract.

1.4. Acte interne ale Executorului – Programul de studii, regulamentul intern pentru Auditori, regulile de utilizare a computerelor personale, graficul de studii, graficul de susținere a evaluărilor de calificare și susținere a proiectului de diplomă, alte acte normative interne ale Executorului (ordine, hotărâri, dispoziții etc.).

1.5. Contract - un contract public de prestare de Servicii, adresat de Executor unui cerc nespecificat de persoane (cu excepția persoanelor care, conform legislației Republicii Moldova, nu pot intra în tranzacții similare).

1.6. Client - o persoană fizică care a încheiat prezentul Contract cu Executorul. Clientul poate fi Auditor în același timp, dacă Clientul indică acest lucru în Formularul de aplicare.

1.7. Utilizatori - sunt persoane fizice care vizitează sau au vizitat Site-ul.

1.8. Identificator unic - o secvență digitală care este generată de sistemul automatizat al Site-ului într-o formă gratuită și este transmisă Clientului exclusiv prin trimiterea unui mesaj SMS la numărul de telefon specificat de Client în Formularul de aplicare.

1.9. Servicii – organizarea și instruirea Auditorului conform Formei de studii și Programului de studii selectat în formatul orelor de grup.

1.10. Program de studii – un program de studii, care este furnizat separat pentru fiecare Forma de studii cu o descriere detaliată a disciplinei, subiectele de instruire, întrebările și subiectele care vor fi luate în considerare/citite/explicate de către profesorii Executorului pentru Auditor pe parcursul termenului de furnizare a serviciilor.

1.11. Site - o pagină web disponibilă pe Internet care aparține Executorului și este o colecție de obiecte de proprietate intelectuală și se află în zona domeniului: itstep.md

1.12. Părți - Executorul și Clientul împreună.

1.13. Parte - Executorul sau Clientul.

1.14. Auditor - persoana căreia îi sunt furnizate de fapt Serviciile conform Contractului.

1.15. Forma de studii - o denumire specifică a Serviciilor aleasă în mod voluntar de către Client/Auditor din lista de pe Site din secțiunea „Educație”, care, în special, definește și conține toate informațiile esențiale despre condiții, program, termenul de furnizare a Serviciilor, costul acestora și alte informații necesare despre Serviciile furnizate în temeiul prezentului Contract .

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Executorul prestează Serviciile în modul și în condițiile specificate în Contract, iar Clientul acceptă și plătește Serviciile în modul și în condițiile specificate în Contract.

2.2. Executorul prestează Servicii în conformitate cu Forma de studii selectată de Client.

 

3. CONDIȚIILE DE PRESTATARE A SERVICIILOR

3.1. Serviciile sunt prestate în conformitate cu condițiile Contractului.

3.2. Serviciile sunt prestate în condițiile plății în avans în funcție de costul prevăzut pentru fiecare formă de studii.

3.3. Serviciile sunt prestate de Executor în conformitate cu programul de studii, care este determinat și aprobat de Executor în mod independent și este adus în atenția Auditorului, la discreția Executorului, prin intermediul:

- trimiterea unui mesaj SMS la numărul de telefon specificat de Client în Formularul de aplicare; sau

- un apel telefonic la numărul de telefon specificat de Client în Formularul de aplicare; sau

- plasarea informațiilor pe site-ul Executorului.

3.4. Serviciile conform Contractului sunt considerate prestate Clientului, dacă cursurile sunt desfășurate în conformitate cu Forma de studii și Programul de studii selectat, indiferent dacă Auditorul a participat la ore. Absența Auditorului de la cursuri, din orice motiv, nu implică nicio responsabilitate a Executorului și nu poate constitui un motiv pentru returnarea către Client a mijloacelor bănești plătite conform Contractului.

3.5. În cazul în care prestarea Serviciilor implică utilizarea de către Auditor a materialelor metodice electronice, care este prevăzută în Programul de studii, Executorul, pe toată perioada prestării Serviciilor, asigură Auditorului accesul la Site.

3.6. Reclamațiile privind calitatea Serviciilor pot fi depuse în scris de către Client în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la sfârșitul lunii calendaristice complete în care au fost furnizate Serviciile. Pe baza rezultatelor revizuirii reclamației, Executorul poate oferi Clientului o procedură de soluționare a reclamației.

3.7. Pe baza rezultatelor prestării Serviciilor, dacă aceasta este prevăzută de Forma de studii selectată, Executorul va elibera Auditorului un certificat sau o diplomă, eșantion stabilit de Executor, în funcție de alegerea concretă a formei de studii de către Client, cu condiția ca următoarele condiții să fie îndeplinite simultan:

- plata integrală a serviciilor de către Client;

- îndeplinirea de către Client a condițiilor Contractului;

- susținerea cu succes de către Auditorul a testului/examenului de calificare, dacă aceasta este prevăzută de Forma de studii selectată;

- susținerea proiectului de diploma de către Auditorul, dacă aceasta este prevăzută de Forma de studii selectată;

- îndeplinirea de către Auditor a cerințelor Actelor Interne ale Executorului.

3.8. Confirmarea faptului prestării corespunzătoare a Serviciilor nu depinde de primirea de către Auditor a unui certificat/diplomă. Certificatul/diploma este exclusiv o dovadă scrisă că Clientul și Auditorul au îndeplinit cerințele Contractului.

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

4.1. Executorul se obligă:

4.1.1. furnizarea de Servicii în conformitate cu termenii Contractului și forma de studii selectată;

4.1.2. la cererea Clientului, de a furniza Clientului actele interne ale Executorului pentru revizuire;

4.1.3. notifică în prealabil Clientul/Auditorul în orice mod despre modificările unilaterale ale Contractului și despre modificările costului Serviciilor - cu cel mult 7 (șapte) zile calendaristice înainte de data reală a implementării acestora.

4.2. Executorul are dreptul :

4.2.1. în orice moment pe durata Contractului, informa Clientul/Auditorul în orice mod și de a modifica unilateral: termenii Contractului, costul Serviciilor, Programul de studii, Actele Interne ale Executorului etc.;

4.2.2. la propria discreție, să amâne/modifică data de începere a furnizării Serviciilor, precum și să modifice formatul furnizării Serviciilor, alegând dintre altele:

- format cu prezență în auditoriu a Serviciilor; sau

- format online (la distanță) de furnizare a Serviciilor; sau

- format mixt de furnizare a Serviciilor, folosind formate cu prezență în auditoriu și online;

4.2.3. în timpul studierii fiecărei discipline academice, efectuează controlul curent și final al cunoștințelor Auditorului;

4.2.4. muta Auditorul dintru-un grup în alt grup dacă componența grupului curent este mai mică de 7 (șapte) persoane. În cazul în care nu există locuri libere în alte grupe, Auditorului i se poate acorda un concediu academic;

4.2.5. să nu permită Auditorului la ore în cazul în care Clientul încalcă condițiile Contractului și/sau Auditorul încalcă cerințele actelor interne ale Executorului;

4.2.6. să exmatriculeze Auditorul pentru restanțe sau absențe de la ore și/sau pentru încălcarea cerințelor Actelor Interne ale Executorului fără drept de restabilire;

4.2.7. să păstreze dreptul neexclusiv de a utiliza lucrările Auditorul create pe parcursul studiilor, codurile și materialele sursă ale acestor lucrări în orice scop, fără permisiunea prealabilă a Clientului/ Auditorului;

4.2.8. să nu permită Auditorul pentru susținerea calificării (teste și/sau examene) sau să susțină proiectul de diplomă în cazul în care Auditorul a lipsit la ore la orice disciplină definită de Forma de studii peste norma stabilită în Actele Interne ale Executorului sau dacă Clientul nu a plătit integral costul Serviciilor;

4.2.9. să acorde concediului academic Auditorului la cererea scrisă sau electronică a Clientului/Auditorului, cu condiția ca Clientul să îndeplinească condițiile Contractului;

4.2.10. la compensarea de către Client pentru daunele cauzate de încălcarea de către acesta a condițiilor Contractului și/sau de către Auditor a cerințelor Actelor interne ale Executorului;

4.2.11. să ia orice măsuri pentru a restricționa accesul la Site Clientului/ Auditorului care creează probleme în funcționarea și utilizarea Site-ului sau încalcă cerințele Contractului sau a legislației, la discreția exclusivă a Executorului, fără a anunța Clientul/ Auditorul;

4.2.12. să rezilieze unilateral Contractul în cazurile prevăzute în prezentul Contract.

4.3. Clientul se obliga:

4.3.1. a indica date (informații) cu caracter personal complete și exacte;

4.3.2. să achite costul Serviciilor în modul și în condițiile specificate în Contract, conform taxelor și graficului de plată al acestora;

4.3.3. să se asigure că Auditorul participă la ore în conformitate cu: Contractul, Programul de studii, orarul de studii și Actele Interne ale Executorului;

4.3.4. pe durata prestării Serviciilor, să se asigure că Ascultătorul îndeplinește și respectă: Contractul, Programul de studii, orarul studiilor, Actele Interne ale Executorului, instrucțiunile profesorilor Executorului;

4.3.5. în timpul prestării Serviciilor, să nu facă înregistrări video și audio ale orelor de studii, indiferent de formatul derulării acestora, precum și să se asigure că această condiție este îndeplinită de către Auditor;

4.3.6. pe durata Contractului și după expirarea acestuia, să nu transfere, să nu dezvăluie terților și să nu utilizeze în scopuri comerciale materialele primite în scopul executării Contractului de la Executor sub nicio formă, precum și să asigure îndeplinirea acestei condiții de către Auditor;

4.3.7. să poarte responsabilitatea pentru încălcarea condițiilor Contractului prevăzuți de Contract și/sau legislația Republicii Moldova și să ofere despăgubiri Executorului pentru daunele cauzate în legătură cu încălcarea de către Client a Contractului și/sau a cerințelor Actelor Interne ale Executorului în întregimea lor;

4.3.8. să nu încalce drepturile de proprietate intelectuală ale Executorului și să nu prejudicieze în niciun fel drepturile sau interesele legitime ale Executorului, reputația sa de afaceri;

4.3.9. imediat, dar nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile calendaristice, a informa Executorul despre schimbările cu privire la prezența Auditorului la cursuri și, în cazuri neprevăzute - înainte de începerea cursurilor.

4.4. Clientul are dreptul:

4.4.1. a schimba Forma de studii a Auditorului în conformitate cu Actele Interne ale Executorului;

4.4.2. a monitoriza și primi informații cu privire la frecvența Auditorului la cursuri și la reușita acestuia conform Formei de studii selectate;

4.4.3. să întrerupă studiile Auditorului cu îndeplinirea formalităților legale ale concediului academic.

 

5. CONDIȚIILE ACHITĂRII

5.1. Costul Serviciilor conform Acordului este determinat de Executor pe Site, depinde de Forma de studii și forma de plată selectată de Client:

- plata taxei integrale al Serviciilor; sau

- plata taxei semestriale al Serviciilor; sau

- plata taxei lunare al Serviciilor; sau

- plata taxei Serviciilor în rate.

5.2. Clientul se obligă să plătească Serviciile la timp în conformitate cu graficul de plată specificat pe Site.

5.3. O modificare a formei de plată la inițiativa Clientului se realizează în conformitate cu actele interne ale Executorului.

5.4. Obligațiile Clientului în temeiul prezentului Contract de a plăti Serviciile sunt considerate a fi îndeplinite în mod corespunzător din momentul în care Executorul a primit efectiv plata integrală pentru Servicii, adică mijloacele bănești sunt transferate în contul bancar curent al Executorului.

5.5. Decontările conform Contractului se efectuează de către Client în moneta națională a Republicii Moldova prin transfer în contul bancar curent al Executorului.

5.6. Costul Serviciilor conform Contractului nu include costul serviciilor suplimentare (inclusiv, dar fără a se limita la: practică, seminare la fața locului etc.) care nu sunt prevăzute în Formularul de Aplicare și Programul de studii. Costul serviciilor suplimentare este determinat în conformitate cu Actele Interne ale Executorului și este plătit suplimentar de către Client în conformitate cu clauzele 5.4.-5.5. a acestui Contract.

5.7. În cazul în care Auditorul nu a susținut teste/sau examene de promovare sau nu a susținut proiectul de diplomă, în conformitate cu Forma de studiu selectată și cu cerințele Actelor Interne ale Executorului, toate restantele repetate sunt achitate suplimentar de către Client, la tarifele stabilite in Actele Interne ale Executorului in condițiile abonamentului integral.

5.8. Costul de restabilire a Auditorului după exmatriculare în sumă de 100 (una sută) lei.

5.9. Modificarea costului Serviciilor nu se aplică Serviciilor deja plătite de către Client. Prin încheierea Contractului, Clientul este de acord că costul Serviciilor este considerat a fi modificat în orice mod din momentul notificării către Client. În caz de dezacord cu costul modificat al Serviciilor, Contractul poate fi reziliat de către Client în modul și în condițiile specificate în Contract, ținând cont de răspunderea prevăzută în Contract.

 

6. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

6.1. Contractul se considera încheiat la îndeplinirea consecutiva a 3 (trei) condiții obligatorii de către Parți în următoarea ordine:

1) Clientul a acceptat acest Contract în conformitate cu procedura specificată în prezentul Contract în p. 6.2.; și

2) Contractul este semnat de Părți în modul specificat de prezentul Contract în p. 6.3.; și

3) Executorul a primit plata pentru Servicii de la Client în conformitate cu procedura specificată în prezentul Contract în articolul 5.

6.2. Conform acestui Contract, se consideră că Clientul a acceptat acest Contract, în cazul în care Clientul a confirmat pe pagina relevantă a Site-ului că este de acord cu termenii acestui Contract apăsând (făcând clic) pe termenul special corespunzător cu inscripția „ Sunt de acord cu condițiile Contractului” al Site-ului, unde Clientul va fi redirecționat de către Site în mod automat imediat după completarea Formularului de Aplicare.

6.3. Prezentul Contract este semnat de Părți prin impunerea unei semnături digitale electronice sau a unui ID unic ca analogi cu semnăturile fizice ale Părților. Executorul semnează Contractul generând un ID unic și trimițându-l Clientului după primirea Acceptării de la Client. Clientul semnează Contractul cu un identificator unic după ce l-a primit de la Executor și a executat Acceptarea până în momentul plății Serviciilor conform prezentului Contract.

6.4. Prezentul Contract și toate acordurile adiționale la acesta, semnate prin semnături electronice cu un identificator unic, sunt echivalente din punct de vedere juridic cu contractele încheiate în scris și au aceeași forță juridică pentru părți ca documentele întocmite pe hârtie și sigilate cu semnăturile părților.

 

7. DURATA CONTRACTULUI ȘI REZILIEREA LUI

7.1. Contractul este valabil din momentul încheierii lui de către Părți în conformitate cu procedura specificată în prezentul Contract și este valabil până la finalizarea efectivă a prestării Serviciilor.

7.2. Contractul poate fi reziliat:

7.2.1. prin acordul scris reciproc al părților;

7.2.2. De către Executor în mod unilateral - în cazul încălcării de către Client a termenilor Contractului și/sau Auditorului a cerințelor Actelor Interne ale Executorului și/sau exmatricularea Auditorului. În acest caz, Executorul aplică Clientului responsabilitatea prevăzută în prezentul Contract și încasează amenzi și despăgubiri pentru daune în modul prevăzut în Contract, inclusiv în instanța de judecată. Rezilierea unilaterală a Contractului de către Executor în cazurile prevăzute în această clauză a Contractului nu îl eliberează pe Client de obligația de a plăti Executorului pentru Serviciile prestate Clientului.

7.2.3. De către Client - în cazul în care prestarea Serviciilor nu a fost începută de către Executor în termen de 3 (trei) luni calendaristice de la data notificării Clientului despre începerea prestării Serviciilor. Clientul nu are dreptul de a rezilia Contractul unilateral in alte cazuri, cu excepția cazului de forța majora, despre care este obligat sa notifice Executorul in scris in termen de 7 (șapte) zile calendaristice de la data producerii acestora. Neîndeplinirea acestei obligații îl privează pe Client de a se referi în viitor la astfel de circumstanțe de forță majoră;

7.2.4. conform ultimei decizii a instanței de judecată, care a intrat în vigoare.

7.3. Clientul are dreptul de a cere rezilierea Contractului în condițiile determinate de legislația Republicii Moldova, numai în raport cu volumul de Servicii, care nu au fost furnizate de Executor, exclusiv cu condiția, ca Clientul să îndeplinească toate obligațiile din Contract, iar Auditorul să îndeplinească cerințele Actelor Interne ale Executorului.

7.4. În orice alte cazuri neprevăzute în clauza 7.2. și clauza 7.3. din Contract, Contractul poate fi reziliat de către Părți numai conform cerințelor stabilite de legislația Republicii Moldova, cu semnarea obligatorie a acordului privind rezilierea Contractului și soluționarea tuturor problemelor, inclusiv a problemelor de plată a Serviciilor, în conformitate cu procedura stabilită de legislația Republicii Moldova.

7.5. Absența Auditorului în timpul prestării Serviciilor nu oferă Clientului dreptul de a rezilia unilateral Contractul.

7.6. În cazul rezilierii Contractului, Clientul pierde toate beneficiile (reducerile de școlarizare primite ca urmare a campaniilor promoționale ale Executorului).

 

8. PROCEDURA DE RESPONSABILITATE ȘI DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR

8.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a condițiilor Contractului, Pârțile poartă responsabilitatea prevăzută de legislația în vigoare a Republicii Moldova și în prezentul Contract.

8.2. În cazul încălcării condițiilor Contractului de către Client și/sau Auditor cerințelor Actelor Interne ale Contractorului sau în cazul refuzului unilateral al Clientului de a îndeplini condițiile Contractul sau de a primi Serviciile, Clientul poartă responsabilitatea sub forma unei amenzi în cuantum de 100% (o sută la sută) din diferența dintre valoarea plătită a Serviciilor și valoarea serviciilor efectiv prestate de către Executor. Executorul poate reduce valoarea amenzii pentru Client prevăzută în această clauză a Contractului cu 50% (cincizeci la sută) în cazul în care Clientul plătește costul integral, anual sau semestrial al Serviciilor. Dacă în urma acțiunilor Clientului sau Auditorului, Executorul a suferit pierderi, Clientul poartă o responsabilitate suplimentară sub forma despăgubirii integrale pentru daune și/sau pierderi, precum și rambursează și alte plăți obligatorii (taxe, etc.) . Plata amenzilor sau a despăgubirilor pentru daune și pierderi nu îl eliberează pe Client de obligația de a plăti integral costul Serviciilor prestate de Executor Clientului. La aplicarea acestei clauze a Contractului, rambursarea se efectuează pe baza unei cereri scrise depuse de Client a eșantionului stabilit de Executor sau a unui acord de reziliere a Contractului, în care suma, condițiile și termenii de plată trebuie să fie stabilite. Nu este permisă returnarea mijloacelor bănești fără, ca Părțile să încheie un acord privind încetarea Contractului sau o cerere scrisă.

8.3. În cazul încălcării de către Client a termenilor clauzelor 4.3.5.-4.3.6. din Contract, Clientul va plăti Executorului o amendă în valoare de două ori mai mare decât costul Serviciilor pentru întreaga perioadă de furnizare a Serviciilor și va suporta în plus responsabilitatea prevăzută de legislația Republicii Moldova.

8.4. În cazul încălcării clauzei 4.3.8. a Contractului, Clientul este răspunzător sub forma unei amenzi în cuantumul costului Serviciilor pe semestru, în conformitate cu Forma de studii selectată pentru fiecare caz de astfel de încălcare și, de asemenea, compensează integral Executorului prejudiciul cauzat.

8.5. În cazul în care Clientul alege Formularul de studii „Junior STEP IT Academy” sau „Cursuri pentru adolescenți”, sau „Tabăra de vară”, sau „Tabăra de iarnă”, în cazul încălcării condițiilor Contractului de către Client și/sau Auditor a cerințelor Actelor Interne ale Executorului, precum și în cazul refuzului unilateral al Clientul de la îndeplinirea condițiilor Contractului sau de la primirea Serviciilor prestate, prevederile p 8.2. ale Contractului nu se aplică, iar Clientul poartă responsabilitatea sub forma unei amenzi în valoare de 100% (o sută la sută) din diferența dintre taxei plătite ale Serviciilor și prețul Serviciilor prestate efectiv de către Executor.

8.6. La returnarea mijloacelor bănești în cazurile prevăzute de condițiile Contractului, inclusiv la plata despăgubirilor Clientului, Executorul reține în mod independent și nu returnează suma amenzilor și/sau daunelor acumulate, valoarea impozitelor (taxelor) efectiv plătite de acesta, și /sau alte plăți obligatorii în conformitate cu legislația fiscală a Republicii Moldova. Prin acceptarea acestui Contract, Clientul acordă Executorului dreptul de a calcula în mod independent și de a reține orice sume plătite de Client în temeiul Contractului.

8.7. Partea este scutită de responsabilitatea definită de Acord și de legislația Republicii Moldova pentru o încălcare totală sau parțială a termenilor Acordului dacă dovedește că o astfel de încălcare a avut loc direct ca urmare a circumstanțelor impedimentului în afara controlului (circumstanțe de forță majoră) definite in Codul Civil al Republicii Moldova. Pe durata existenței unor astfel de circumstanțe, Partea care este afectată de acestea va fi scutită de îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Contract și nu își asumă nicio responsabilitate dacă furnizează celeilalte părți documentele justificative stabilite de lege.

8.8. Părțile au convenit că impedimentul în afara controlului (circumstanțe de forță majoră) includ și: deciziile și actele organelor de stat sau ale organelor autonome locale care interzic, împiedică sau fac imposibilă îndeplinirea de către Executor a obligațiilor care îi revin în temeiul Contractului și/sau care agravează semnificativ situația Executorului în comparație cu condițiile Contractului și/sau care, în opinia Executorului, au un impact negativ semnificativ asupra Clientului în cadrul implementării Contractului; orice situații obiective care afectează incapacitatea Executorului de a-și îndeplini obligațiile asumate în temeiul Contractului și acțiunile proprietarilor spațiilor în care se află Executorul/sunt furnizate Servicii, inclusiv cele care au dus la pierderea dreptului Executorului la cazare; incendii/inundații în clădirile (sau în părțile acestora) în care se află Executorul/sunt prestate Servicii, lucrări de reparații în clădirea în care se află Executorul /Se prestează Servicii și a căror desfășurare nu a fost planificată de către Executor sau despre care Executorul nu a fost avertizat în prealabil; lipsa conexiunii la internet; accidente în sistemele de alimentare cu apă, drenaj, alimentare cu energie și aer condiționat; vina terților în cazurile de absență sau deteriorare a calității serviciilor de utilități și toate celelalte evenimente a căror apariție, desfășurare și/sau încetare nu depinde de voința Executorului.

8.9. Executorul garantează și confirmă că în cazul apariției împrejurărilor prevăzute la clauzele 8.7.-8.8. ale Contractului, el va lua toate măsurile posibile pentru a presta Servicii în conformitate cu Contractul.

8.10. Toate litigiile care apar în legătură cu implementarea Contractului sau care au legătură cu acesta vor fi soluționate de către părți prin negocieri. În cazul în care situația nu poate fi soluționată prin negocieri, aceasta va fi soluționată în instanța de judecată în conformitate cu jurisdicția unei astfel de situații stabilite de legislația Republicii Moldova.

8.11. Executorul nu returnează Clientului banii plătiți de Client în condițiile Contractului și nu poartă nicio altă responsabilitate în cazul refuzului Clientului de a primi Serviciile, inclusiv în cazul prezenței Auditorului la cursurilor petrecute în conformitate cu Programul de studii.

 

9. LIMITAREA RĂSPUNDERII EXECUTORULUI

9.1. Executorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

9.1.1. orice erori, descrieri tipografice și inexactități (cum ar fi: greșeli de ortografie, greșeli de ortografie, erori formale, indicații de rusisme/americanisme etc.) care pot fi găsite în materialele conținute pe Site. Executorul depune toate eforturile necesare și rezonabile pentru a asigura acuratețea și fiabilitatea informațiilor postate pe Site. Toate informațiile și materialele sunt furnizate „ca atare”, fără nicio garanție, fie expresă, fie implicită;

9.1.2. întârzieri sau eșecuri în funcționarea Site-ului sau implementarea tranzacțiilor pentru plata costului Serviciilor, survenite ca urmare a oricăror circumstanțe, precum și a oricăror incidente sau probleme în sistemele de telecomunicații, computere, electrice și alte sisteme conexe ;

9.1.3. acțiuni ale sistemelor de transfer de bani, băncilor, sistemelor de plată și pentru întârzieri legate de activitatea acestora;

9.1.4. posibile acțiuni ilegale ale Utilizatorilor Site-ului împotriva terților sau acțiuni ale terților împotriva Utilizatorilor;

9.1.5. orice acțiuni ale altor clienți ai Executorului față de Client/Auditor și invers pe durata Contractului;

9.1.6. pentru lipsa de protecție antivirus a Utilizatorului și a mijloacelor tehnice necesare utilizării Site-ului pe computerul/gadget-ul/dispozitivul său, precum și pentru prejudiciul care poate fi cauzat Clientului/Auditorului ca urmare a acesteia.

9.2. Din motive obiective, Executorul nu garantează că Site-ul va fi disponibil neîntrerupt pentru Client/Auditor în mod permanent. În cazul imposibilității de a obține accesul Clientului/Auditorului la Site, Executorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice daune, pierderi sau cheltuieli (reale sau posibile), alte posibile consecințe ale Site-ului fiind indisponibile pentru Client/Auditor și, de asemenea, nu poartă nicio responsabilitate, în cazul în care - Site-ul va conține viruși și/sau software rău intenționat ca urmare a acțiunilor ilegale ale unor terți.

 

10. CONCEDII ACADEMICE

10.1. Clientul, în conformitate cu Actele Interne ale Executorului și în baza Contractului cu Executorul, are dreptul de a întrerupe studiile Auditorului pe o perioadă de cel mult 6 (șase) luni calendaristice prin acordarea unui concediu academic.

10.2. Concediul academic se acordă Auditorului cu condiția să existe un sold la plata de către Client a 40% (patruzeci la sută) din costul Serviciilor.

10.3. De la data la care Auditorul intră în concediu academic, Clientul pierde toate înlesnirile (reduceri la studii primite în urma promoțiilor publicitare).

10.4. După încheierea concediului academic, Clientul este obligat să renegocieze Contractul cu condițiile actuale la data revenirii a Auditorului din concediul academic.

10.5. În cazul în care Auditorul se află în concediu academic, iar Clientul a refuzat să execute Contractul sau l-a încălcat, suma de bani plătită de Client conform regulilor clauzei 10.2. nu va fi rambursată. Dacă Clientul a plătit mai mult decât suma stipulată în clauza 10.2. din Contract, Clientul este responsabil sub forma unei amenzi în cuantum de 50% (cincizeci la sută) din soldul sumei efectiv plătite de către Client, după deducerea sumei de bani prevăzute la clauza 10.2. a Contractului.

 

11. ALTE CONDIȚII

11.1. Contractul este încheiat în conformitate cu legislația Republicii Moldova. În tot ceea ce nu este reglementat de prezentul Contract, Părțile sunt ghidate de legislația actuală a Republicii Moldova.

11.2. Prin acceptarea acestui Contract, Clientul confirmă și garantează că:

11.2.1. este informat și este de acord că, pe durata Contractului, condițiile și procedura de prestare a Serviciilor, Programul de studii, costul Serviciilor prestate poate fi modificat de către Executor în cazul unei modificări a legislației Republicii Moldova și/sau a politicii interne a Executorului;

11.2.2. este competent din punct de vedere legal să încheie tranzacții similare;

11.2.3. are drepturile necesare pentru a dispune sau este proprietarul mijloacelor bănești folosite pentru a plăti Serviciile și pentru a executa Contractul;

11.2.4. este familiarizat cu toate regulile și cerințele legate de organizarea prestării Serviciilor, calitatea și conținutul acestora, precum și drepturile și obligațiile părților în timpul prestării și primirii Serviciilor, costul Serviciilor etc., și este de acord cu ei;

11.2.5. familiarizat cu Actele Interne ale Executorului și cu Programul de Studii aferente obiectului Contractului și sunt de acord cu acestea;

11.2.6. este de acord cu stocarea și prelucrarea, inclusiv automatizată, a oricăror informații referitoare la datele personale ale Clientului și Auditorului, furnizate Executorului de către Client sau primite de Executor în legătură cu încheierea și executarea prezentului Contract.

11.3. Prin acceptarea acestui Contract, Clientul este de acord că Executorul are dreptul de a face fotografii și supraveghere video, precum și înregistrări telefonice ale conversațiilor pentru a îmbunătăți calitatea Serviciilor și a asigura securitatea fără notificarea sa suplimentară. Înregistrările video, fotografiile și înregistrările convorbirilor telefonice pot fi folosite, inclusiv ca probe în acțiunile procesuale.

Executor

Societatea cu răspundere limitată

"IT ACADEMIA STEP" SRL

C/f 1014600042987

c/b 2251219221 în BC”Moldinconbank”SA

filiala “Onest” cod MOLDMD2X319

IBAN: MD69ML000000002251219221

Acest site utilizează Cookies

Politica de confidențialitate